ÕPPEAINED JA ÕPPESISU

Keel ja kõne

SUHTLEMINE

 • Arendame lapse suulist väljendusoskust.
 • Õpime kuulama õpetajat ja kaaslasi.
 • Harjutame oma korra ootamisoskust.
 • Harjutame lause moodustamist, küsimuste esitamist ja küsimustele vastamist.
 • Õpime jutustama pildi või etteloetud teksti põhjal

HÄÄLDAMINE JA SÕNAVARA

 • Arendame lapse lugemisoskust.
 • Õpime häälikuid kuulama. Häälikute asukohta, järjekorda ja pikkust määrama.
 • Teeme tutvust täis-, kaas- ja sulghäälikutega.
 • Tekitame huvi raamatute ja lugemise vastu.
 • Õpime sõnu, lauseid ja jutukesi lugema.

KIRJALIK KÕNE

 • Arendame lapse kirjutamisoskust.
 • Harjutame kirjutusvahendi õiget hoidu ja kirjutamist.

Mina ja keskkond

LOODUS

 • Õpime tundma leht- ja okaspuid, põõsaid, lilli, metsa- ja aiamarju, söögi ja mürgiseeni, puu- ja köögivilju, paikseid ja rändlinde.
 • Eristame kodu- ja metsloomi lõunamaa loomadest.
 • Räägime loomade erinevatest elupaikadest, eluviisidest ja toitumisest.

TÄHTPÄEVAD, PÜHAD, KOMBED

 • Õpime kirjeldama tähtpäevi peres.
 • Teeme tutvust Eesti rahvakalendri tähtpäevade ja riiklike pühadega ning nendega seotud tegevustega.

LIIKLUS

 • Õpime valgusfoori värvide tähendust, liiklusmärke ja kuidas ohutult liigelda (helkur, turvavöö, turvatool).
 • Tutvume erinevate liiklusvahenditega ning nendega seotud turvanõuetega.

TERVISE VÄÄRTUSTAMINE

 • Õpime tervist hoidvaid tegevusi: hügieen, tervislik toitumine, kehaline aktiivsus, uni, puhkus, mäng, hea tuju, meeldivad suhted.
 • Räägime turvalisuse vajadusest ja kuidas oma keha hoida.

Kunst

VOOLIMINE JA MEISTERDAMINE

 • Arendame lapse peenmotoorikat voolides plastiliinist tunniteemaga ühilduvaid esemeid.
 • Meisterdades arendame lapse loovust ja fantaasiat.

JOONISTAMINE JA MAALIMINE

 • Teeme tutvust erinevate tehnikatega.
 • Õpime sobitama pinda kattes heledaid ja tumedaid, peeni ja jämedaid jooni.
 • Avastame värvitoonide segamisel saadud tulemusi.

REBIMINE, LÕIKAMINE JA LIIMIMINE

 • Õpime oma teose tarvis sobivaid vahendeidise leidma ja neid oma fantaasiale vastavalt kujundama.
 • Harjutame tööd kääridega ja rebimistehnikat.

Muusika ja rütmika

LAULMINE

 • Õpime laulma väljahingamisel loomuliku häälega.
 • Harjutame laulmist ilmekalt, rühmaga samas tempos

RÜTMIKA

 • Õpime väljendama meeleolu loova liikumise kaudu.
 • Harjutame liikumist ja tantsimist sünkroonis teistega.
 • Õpime väljendama emotsioone läbi muusikalise liikumise.

MUUSIKA KUULAMINE

 • Õpime väljendama loovalt muusikas kuulamisest saadud elamusi.

PILLIMÄNG

 • Teeme tutvust erinevate rütmipillidega: kõlakarp, kastanjette, triangel, kellamäng, trummid, tamburiin.
 • Õpime tundma tämbri järgi õpitud rütmipille.
 • Harjutame ühist pillimängu alustamist ja lõpetamist ning teistega musitseerimist.
KEEL